16 Aug 2006 pusakat   » (Journeyer)

Mga kinakailangan sa pagsasalin:

1) Diksiyonaryo - mahalagang gamitin ito sa pagsasalin dahil hanggang sa maaari ay lahat ng ginagamit na mga salita sa pagsalin ay nasa diksiyonaryo. Kung mayroon man nagamit na salita sa salin na wala sa diksiyonaryo ay mainam na ipaalam sa nagsalin upang maiwasto ito.

2) Oras - ang pagsasalin ay gawain na nangangailangan ng oras para sa pagsalin, pag-aaral, pagbasa ng ibang mga teksto, pagwawasto ng mga maling salin, at iba pang mga gawain upang mapahusay ang salin. Ang pagsasalin ng F/OSS ay isang nagpapatuloy na gawain.

3) Computer - dahil ito rin ang kasangkapan na siyang ginagamit para makapaglimbag ng mga salin, napakahalaga na ang nagsasalin ay may magagamit na computer kung saan maaaring magsalin at masubukan ang naisalin na na mga programa.

4) Internet access - upang makalahok sa pagsasalin ng pangkat sa pamamagitan ng launchpad, kinakailangan ng akses sa Internet. Sa pamamagitan din nito ay naipapadala ang mga panibagong salin, mga pagsusuri, mga komento at ibang feedback tungkol sa mga naisalin na.

5) Kaalaman sa Ingles at Filipino - kinakailangan din ng kabihasnan sa wikang Ingles at Filipino upang maisalin ang mga mensahe mula sa Ingles patungong Filipino.

Hindi ito lubusang kumpleto, ngunit maaaring makatulong ito sa paglagom ko ng mga maaaring pag-usapan tungkol sa pagsasalin ng programang pang-computer.

~~~

Nag-usap kami ni Jerome kagabi at nabanggit ko sa kanya na balak kong magtanong sa IOSN ASEAN+3, na ang sentro ay nasa UPM ngayon, kung maaaring pondohan ang pagtitipon ng mga interesado sa pagsasalin ng F/OSS. Magaanyaya ako ng ilan sa mga kabilang sa debian-tl, at ilan sa mga kakilala kong nagsasalin ng Debian sa wikang ASEAN+3, katulad ni Clytie Sidall ng Australia para sa Vietnamese, upang mapag-usapan ang mga suliranin at mga maaaring hakbang na magagawa para maisulong ang pagsasalin ng F/OSS.

~~~

Mungkahing pagsalin: save = imbak

Latest blog entries     Older blog entries

New Advogato Features

New HTML Parser: The long-awaited libxml2 based HTML parser code is live. It needs further work but already handles most markup better than the original parser.

Keep up with the latest Advogato features by reading the Advogato status blog.

If you're a C programmer with some spare time, take a look at the mod_virgule project page and help us with one of the tasks on the ToDo list!