14 Aug 2006 pusakat   » (Journeyer)


Nagpadala ako ng wishlist bugreport (Bug#383039) para sa Tagalog translation file ng samba. May 31 na naisalin akong mensahe para sa samba.

Ang Tagalog ay 100% na sa una, pangalawa at pang-apat na antas kapag natanggap na ang talaksang ito. Sa pangatlong antas, kailangan kong maisalin ang xserver-xorg na may 134 na mensahe, 13 na ang naisalin ko, 120 pa ang kailangang maisalin.

Makikita ang mga estadistika sa http://d-i.alioth.debian.org/l10n-stats, at sa http://tl.linux.org.ph/tl.stats.txt

Latest blog entries     Older blog entries

New Advogato Features

New HTML Parser: The long-awaited libxml2 based HTML parser code is live. It needs further work but already handles most markup better than the original parser.

Keep up with the latest Advogato features by reading the Advogato status blog.

If you're a C programmer with some spare time, take a look at the mod_virgule project page and help us with one of the tasks on the ToDo list!