Older blog entries for id (starting at number 71)

Happy New Year 2005 Get my card here.

GNUstep I've posted my initial XInput patch to the list. You can check it there. Here's a silly screenshot.

7 Dec 2004 (updated 7 Dec 2004 at 08:39 UTC) »
Shhh
Due to the boredomness of winter, I've finally started Shhh as my hobby while my current task Maliwan may not be ready for x-mas and may be skipped for Valentine's, Shhh as a new present is promised.

Maliwan
A few of core files are compiled. The progress is slow but not that slow.

18 Nov 2004 (updated 8 Dec 2004 at 18:12 UTC) »
Modem

I'll put my modem in jail for a month to continue working on Maliwan and to make it compiled again. In case that I didn't come back, it means the project is dead.

Gnock Gnock

2 new screenshots. A strange problem is, when the -drawRect has been invoked too frequentlly, back-art may be flickering. This is easily reproducable by setting the window to nonretained (and on my slow machine). Expensive view like clock can cause this during the animation (scaling the clock) and when adjusting the alarm arc.

See you next month!

17 Nov 2004 (updated 17 Nov 2004 at 06:17 UTC) »
Ubuntu

I have no idea why I updated my system to Ubuntu while the only apps I am using these days are vim bash and Terminal.app. But that's how to manage boredom, I guess.

GNUspeech

It is being discussed in GNUstep mailing list about using GNUspeech which was given to GNU long time ago to implement NSSpeechSynthesis. I went through the list and found this message. I have a feeling like, from its maintainer's attitude, GNUspeech (which is in Objective-C) should be forked and maintained by GNUstep developers instead. Although it would be nice if we can provided C API wrapper for the rest of the world.

Kernelnewbies

Years ago I've painted stuffs for Kernelnewbies.org. Those are Penny and some t-shirt designs (they never made those shirts though, AFAIK). I do not interested in reading any kernel source code anymore (unless someone is insane enough to write kernel threads in Objective-C and tie DO to l4 messaging) and no longer staying in the channel. I think I am one of the reason why riel started the channel since I have been kicked around in #linux somewhere on MIT irc server for loading the channel with silly questions :( (Alan Cox and Riel are so nice to answer them) Hmm, I am missing Uncle Snafu.

Window Maker

Just a side note. I'm wondering if this is a good thing to tie desktop notification system to NS. I think it is better to try to extend NET_WM et al. in WMaker to manage stuffs and I don't think it is too ideal to use only X communication. There are many applications outside GNUstep world that should rely on these desktop managements and informations. Though it could be good in short term and that may worth it. But I still think it is better to focus on other things like unify configuration and decorations, eg. replacing WINGs with GNUstep (although a basic layer for importing and exporting configurations should be enough and simply use X messaging channels that already provided by WMaker, those that WPrefs is using). Thus, using NSWindow to do window decoration will be expensive because it will allocate memory in the backend for each and most of the time most part of it isn't visible since covered by the app. A custom window class mixing both types of windows should solve the problem though.

Maliwan

I'm prototyping a collection factory class. When factories form up a network, a virtual factory will be created to manage each network's production. This virtual factory can be mixed into other network and act like a traditional factory. Another thing is Pipe class will be rewritten to base on target/selector model. Now I don't know if I can finish all these by this year.

The Grudge
This is a remade of Ju-On with SMG. IMO, Ju-On is too far better.

3:50am
Just finished 2 movies. Waterboys and The Hole.

Kalamae
Well.. I wish I can be your Beagle 2, better than dogs.. and er.. from Mars.

31 Oct 2004 (updated 31 Oct 2004 at 19:01 UTC) »

I'm thinking of using xcf2 as a default icon format in garma. This will allow me to freely manipulate my icons on the fly like copositing and mixing a few pixmaps to construct an icon or mix two default icons to make another one, ie. a blank folder and images of video, documents, photos, etc. (May be I need another IconKit to wrap this up? If so I'll just wrap it around Maliwan). I am also thinking of drafting my own icon specs. I don't like a few things in Quentin's draft. Though, may be I'll just accept the draft if it can state it clear about the geometry of the 3d icons.

26 Oct 2004 (updated 26 Oct 2004 at 18:40 UTC) »
Lapis
Mocking new extra brightness on the current mock.

iBook
My iBook won't sleep when I close it. I don't know why but I like that, so now I can use it to warm me up in these winter nights.

Boring
Boring boring boring boring boring boring...

23 Oct 2004 (updated 23 Oct 2004 at 15:43 UTC) »

[iso8859-11]

ÁÒ¾ÒÇàÇÍÃìÍÍ¿ÅÔ¿ÇÔè§

ªÕÇÔµ¼ÁäÃéá¡è¹ÊÒõÑé§áµèà´ç¡ ¼ÁàµÔºâµÁÒ㹤Ãͺ¤ÃÑǪÑ鹡ÅÒ§ ¾èÍáÁèà»ç¹¢éÒÃÒª¡Òà Çѹæ¼ÁàÍÒáµèà·ÕèÂÇàµÃè ¡Ô¹àËÅéÒ àÁÒÂÒä»ÇÑ¹æ ¼Á¾ºÇèÒ ¼Ù餹ÃͺµÑǼÁÅéǹáµè¾ÂÒÂÒÁ·Ó§Ò¹Ë¹Ñ¡ ¶éÒäÁèà¾×èͪ×èÍàÊÕ§à§Ô¹·Í§ ¡çà¾×èÍà«ç¡Êì ËÃ×ÍäÁè¡çà¾×èͤÇÒÁÃÑ¡

áµèËÅѧ¨Ò¡·Õè¼Áä´éÃÙé¨Ñ¡¡ÑºÊµÍÅáÁ¹ ¼Á¨Ö§ä´éÊÓà˹Õ¡ÇèҤӵͺ¢Í§ªÕÇÔµ·Õè¼Á à¤ÂáÊǧËÒ äÁèä´éÁÒ¨Ò¡à§Ô¹·Í§ËÃ×ͤÇÒÁÊÓàÃç¨ã¹ªÕÇÔµ áµèà»ç¹¤ÇÒÁÊÓàÃç¨ã¹´éÒ¹¨Ôµã¨ã¹ÃдѺªØÁª¹·Õè¼ÁãªéªÕÇÔµ ªØÁª¹·Õè·Ø¡¤¹ ÁÕ¤ÇÒÁàª×èÍÁѹã¹ÈÑ¡ÂÀÒ¾¢Í§µ¹àͧ ·Õè¨Ð¾Ñ²¹ÒºéÒ¹àÁ×ͧ ´éÇÂÈÃÑ·¸Ò㹤ÇÒÁ´Õ ´éÇÂËÔÃÔâ͵ѻ»Ð ´éǵѵµÃÁѪ¬ÑµµµÒ ´éÇÂÇÔÃÔÂеèÒ§ËÒ¡ ¤ÇÒÁàª×èÍ·ÕèÁÕµèͤÇÒÁ´Õ áÅÐÈÑ¡´ÔìÈÃÕ㹤ÇÒÁà»ç¹Á¹ØÉÂì ·Õè¡Ñ»µÑ¹ä¤àÍ´Ðà¤Â¾Ù´¶Ö§ àµÔÁàµçÁªÕÇÔµ¼Áä´éâ´ÂäÁèµéͧ áÊǧËÒÊÔ觷ÕèÁͧäÁèàËç¹ áÅÐÅéǹáµèµÔ´¤Ç͹µÑÁàʵ· ¤Ø³àͧ¡çÊÑÁ¼ÑÊ¡ÒÃàµÔÁàµçÁ ·Õè¼Á¾Ù´¶Ö§ä´éàªè¹¡Ñ¹ ¤ÇÒÁ´Õ§ÒÁÊÇèÒ§äÊÇá¡è㨵¹àͧ áÅÐà»ç¹ÊÀÒ¾¸ÃÃÁ·ÕèÊÑÁ¼ÑÊä´é â´ÂäÁèµéͧÃéͧ¢ÍµèÍÈÒÅáµèÍÂèҧ㴠à¾Õ§áµè¤Ø³àª×èÍÁÑè¹ã¹¤ÇÒÁ¨ÃÔ§ ã¹à˵ØáÅмŠáÅÐã¹ÈÑ¡ÂÀÒ¾¢Í§¤Ø³à·èÒ¹Ñé¹

62 older entries...

New Advogato Features

New HTML Parser: The long-awaited libxml2 based HTML parser code is live. It needs further work but already handles most markup better than the original parser.

Keep up with the latest Advogato features by reading the Advogato status blog.

If you're a C programmer with some spare time, take a look at the mod_virgule project page and help us with one of the tasks on the ToDo list!